Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalna strona KP PSP w Brzezinach

KP PSP w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KP PSP w Brzezinach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  Załączniki w postaci skanów dokumentów umieszczone przed 05 stycznia 2021 roku w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 •  Obrazy .jpg umieszczone przed 05 stycznia 2021 roku mogą nie zawierać tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. Erwin Mospinek.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 46 8752738

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach
 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 55
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 468752736

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, ul. Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny.

 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Waryńskiego pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem głównym  znajduje się domofon obsługiwany całodobowo przez dyżurnego stanowiska kierowania. Interesanci, obsługiwani są przez osoby do których zgłaszana jest chęć wejścia.

W korytarzu znajduje się stanowisko podoficera, odpowiedzialnego za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.