Okres letni to czas intensywnych prac żniwnych. Podczas zbioru płodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość silników elektrycznych od stert, stogów, drewnianych budynków powinna wynosić 5 m, natomiast silników spalinowy 10m. Zabezpieczajmy rury wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier. Zapewnijmy możliwość bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego na wypadek pożaru. Benzynę czy olej napędowy przechowujmy w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, najlepiej w zamkniętych, metalowych pojemnikach, w odległości co najmniej 10 m od miejsca omłotów, od stogu, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych. Miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania powinniśmy wyposażyć w gaśnice, beczkę z wodą o pojemności min. 200 dm3 wraz
z wiadrem oraz w razie potrzeby w sprzęt do oborania miejsca powstania pożaru. Nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych płodów rolnych.

Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad. Stogi nie mogą przekraczać powierzchnią 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować odległości, co najmniej: od drewnianych budynków- 30m, od budynków niepalnych – 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m; od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10m; od urządzeń i przewodów linii wysokiego napięcia – 30m; od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m. Między stertami, stogami należy zachować odległość 30 m. Wokół stert i stogów należy przeorać pole wykonując pas o szerokości, co najmniej 2m, ale pas powinien być wykonany w odległości 3 m od stogu. Przepisy karne przewidują mandaty za nie dostosowanie się do tych zaleceń.

Praca kombajnu zbożowego

Przed rozpoczęciem prac należy usunąć z podzespołów ślady smarów olejów i paliwa , silnik oczyścić dokładnie z pyłu i zanieczyszczeń, sprawdzić stan instalacji elektrycznej, akumulatorów, sprawdzić złącza i zaciski elektryczne. Nie wolno eksploatować silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu. Należy systematycznie usuwać zanieczyszczenia z osłony chłodni. Maszynę przed rozpoczęciem prace należy osłuchać, a po kilku minutach sprawdzić temperaturę łożysk, przekładni i oblachowania. Osoba obsługująca kombajn musi bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący i odjechać od łanu zboża Następnie poprzez mechanizm omłotowy
i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.

Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie gaśnice odpowiedniego rodzaju
i wielkości. Dodatkowo powinna być wożona łopata, saperka do ewentualnego przysypywania ziemią płonącej słomy. Po zakończeniu pracy podczas parkowania od maszyny powinny być odłączone akumulatory.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.