Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, życia człowieka, są niszczone. Ich istnieniu zagrażają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, huragany, szkodliwe owady i grzyby oraz jeden z najgroźniejszych wrogów unicestwiających całe życie – pożar.
Pojawiające się coraz częściej susze na przełomie zimy i wiosny oraz w okresie letnim, sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lasach najczęściej na skutek lekkomyślności ludzi w posługiwaniu się ogniem.
W celu nie dopuszczenia do powstawania pożaru należy przestrzegać niżej wymienionych zasad.
W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasów, jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
§ rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
• wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
• palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
• wjazd na teren leśny pojazdami, poza drogami publicznymi,
• wejście na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leśne,
§ przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności,
§ zachować ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków i innych przedmiotów, mogących być przyczyną pożaru,
§ postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie odpowiedniego zachowania się w lesie.