Regulamin organizacyjny

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

Regulamin organizacyjny
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

  1. kierowanie pracą komendy powiatowej;
  2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
  3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
  4. wzory pieczęci i stempli;
  5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2.

 1. Komenda jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu brzezińskiego.
 3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Brzeziny.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. OSP – ochotniczą straż pożarną;
 3. JRG – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 4. KSRG – krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II - Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4. Komendant Powiatowy kieruje Komendą Powiatową przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego.

§ 5. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

 • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych  po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu  po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 • kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 • pisma kierowane do senatorów i posłów;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
 • zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
 • zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • akty władcze administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej.
 1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację
  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
 2. Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń o odwołań raz w tygodniu.
 3. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.
 4. Jeżeli Komendant Powiatowy nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania  i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego na podstawie pisemnego upoważnienia.
ROZDZIAŁ III - Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§ 6. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza – symbol – PJRG
 2. Wydział kontrolno-rozpoznawczy w tym zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych – symbol – PZ
 3. Sekcja ds. finansów – symbol – PF

§ 7.1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział kontrolno-rozpoznawczy
 2. Sekcja ds. finansów
 3. zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych
 5. zadania z zakresu spraw obronnych
 6.         zadania specjalisty ochrony danych osobowych

2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 1. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, w tym przeprowadza inspekcję gotowości operacyjnej JRG na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych ; oraz
 2. realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych.
  • Przy znakowaniu spraw i akt posługuje się symbolem – PSO.

3. realizuje zadania z zakresu spraw BHP/BHS, w szczególności:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych
  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających
  z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
  i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 • Przy znakowaniu spraw i akt posługuje się symbolem – PBHP.

 

4. Realizuje zadania specjalisty ochrony danych.

ROZDZIAŁ IV - Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej
  i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu
  i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :
 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
  i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami
  i strażami, a także podmiotami KSRG;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów
  do archiwum i ich brakowania;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji
  w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 • współudział w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Komendanta Powiatowego;
 • współudział w realizacji zadań z zakresu bhp;
 • współudział w redagowaniu strony internetowej komendy.

§ 9.1. Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił
  i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
 • analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków
  w tym zakresie;
 • utrzymywanie pojazdów i sprzętu silnikowego, sprzętu ratowniczego w sprawności technicznej, zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw, przeglądów, badań i konserwacji;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG                na terenie działania i obszarze chronionym oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa, Powiatowymi Stanowiskami Kierowania powiatów ościennych oraz innymi służbami i inspekcjami;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania
  i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej, aktualizacja danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego, komendanta powiatowego oraz innych osób funkcyjnych o szczególnych zdarzeniach powstałych na terenie powiatu i postępie działań ratowniczych;
 • planowanie, organizowanie i szkolenie strażaków komendy powiatowej;
 • planowanie, organizowanie i szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG                na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami oraz prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG
  na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 • prowadzenie kancelarii tajnej;
 • pełnienie funkcji nieetatowego rzecznika prasowego;
 • nadzór nad zawartością merytoryczną stron internetowych komendy (BIP i www);
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji
  z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych na terenie działania             i w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na terenie działania          i przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na terenie działania i przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zagrożeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach (również zlokalizowanych na obszarze chronionym);
 • udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej;
 2. procedur ratowniczych;
 3. dokumentacji operacyjnej;
 4. analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu.
 • prowadzenie oraz nadzorowanie zagadnień z zakresu informatycznych w komendzie powiatowej,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji  i analiz z zakresu informatyki;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

2. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą kieruje Dowódca JRG przy pomocy Zastępcy Dowódcy JRG.

§ 10. 1. Do zadań Wydziału kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności:

w zakresie spraw kontrolno rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
  na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż.;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania
  do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 • realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku
  o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późniejszymi zmianami),  a w szczególności:
 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.;

w zakresie spraw kwatermistrzowsko-technicznych:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń komendy powiatowej, instalacji (w tym teleinformatycznych) a także planowanie
  i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej, odzież specjalną, bądź ekwipunku osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych
  i emerytów komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających                    w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami powstałymi w mieniu komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalanie z JRG priorytetów w tym zakresie;
 • systematyczne analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie pozostałego sprzętu;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaka i innych urządzeń oraz instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów
  i sprzętu silnikowego;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 • prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku komendy;
 • prowadzenie spraw dot. udzielania i rozliczania dotacji budżetu państwa dla jednostek KSRG.

w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami
  i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej/miejskiej przez rzecznika prasowego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków
  dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej
  oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie obsługi socjalnej strażaków i pracowników cywilnych;
 • realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zbiorowych strażaków i pracowników cywilnych, w tym obsługa programu „Płatnik”;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

2. Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału.

§ 11. 1.   Do zadań Sekcji ds. finansów należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
  w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów
  oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,
  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

2. Sekcją kieruje Główny Księgowy.

ROZDZIAŁ V - Wzory pieczęci i stempli
§ 12. Komenda powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony
  dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony
  dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła,
  a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach”;
 4. stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Brzezinach, woj. łódzkie;

5. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.