22 lutego 2020 roku w strażnicy OSP w Woli Cyrusowej odbyła się uroczystość włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości uczestniczyli m.in. Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego, nadbryg. Jarosław Wlazłowski, łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi, Renata Kobiera starosta brzeziński, Krzysztof Bogdański, przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach, dh Leszek Jarząb, prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach, st.bryg. Dariusz Guzek, komendant powiatowy PSP w Brzezinach , bryg. Mariusz Kaczmarski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach, Danuta Supera, wójt Gminy Dmosin, Barbara Kosma, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin. Decyzję o włączeniu jednostki, z rąk nadbryg. Jarosława Wlazłowskiego odebrał druh Jarosław Piórkowski, prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej. Decyzję o włączeniu jednostki poprzedziły wcześniejsze działania zgodne z obowiązującymi zapisami prawnymi. W dniu 13 sierpnia 2019 roku komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg.Dariusz Guzek zawarł porozumienie z wójtem Gminy Dmosin Panią Danutą Supera oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Cyrusowej reprezentowaną przez prezesa zarządu druha Jarosława Piórkowskiego i naczelnika druha Marcina Piórkowskiego, dotyczące włączenia OSP w Woli Cyrusowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem do KSRG, na które strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego porozumienia łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski w dniu 27 września 2019 roku wystąpił z wnioskiem do komendanta głównego PSP o włączenie OSP w Woli Cyrusowej do KSRG. W dniu 23 grudnia 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej włączył OSP w Woli Cyrusowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do dnia 31 grudnia 2024 roku, t.j. na okres 5 lat.

Opracowanie: st. bryg. Dariusz Guzek, komendant powiatowy PSP w Brzezinach

Zdjęcia: OSP Wola Cyrusowa